HumaPette

HumaPette

EUR1,000.00
Барааны нөөц: Бэлэн байгаа

HumaPette Smart-Line

  1. Засваруудын жагсаалт:

Дугаар

огноо

Хянах тодорхойлолт

1

22.6.2009

Анхны хэвлэл

 

  1. Үзүүлэлт

Каталог дугаар

төрөл 

тодорхой бус байдал 

19500L

HumaPette 5 мкл тогтмол

< 1.2 %

19505L

HumaPette 10 мкл тогтмол

< 0.8 %

19510L

HumaPette 20 мкл тогтмол

< 0.5 %

19515L

HumaPette 25 мкл тогтмол

< 0.3 %

19520L

HumaPette 50 мкл тогтмол

< 0.3 %

19525L

HumaPette 100 мкл тогтмол

< 0.3 %

19530L

HumaPette 200 мкл тогтмол

< 0.2 %

19535L

HumaPette 250 мкл тогтмол

< 0.2 %

19540L

HumaPette 500 мкл тогтмол

< 0.2 %

19545L

HumaPette 1000 мкл тогтмол

< 0.2 %

19110L

HumaPette adj. 0.5-10 μl

< 1.5 % - < 0.8 %

19120L

HumaPette adj. 5-50 μl

< 2.0 % - < 0.3 %

19125L

HumaPette adj. 10-100 μl

< 1.5 % - < 0.15 %

19130L

HumaPette adj. 20-200 μl

< 1.0 % - < 0.15 %

19140L

HumaPette adj. 100-1000 μl

< 0.7 % - < 0.2 %